WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Addition
(Sammanläggning)
Aritmetik
    Subtraktion
    Multiplikation
    Division

Att addera (summera, sammanräkna) två eller flera storheter är att söka den storhet, som ensam utgör så mycket, som de uppgivna storheterna tillsammans.

3 + 5 = 8

Addition är det räknesätt, som används, då man vill ta reda på, hur mycket två eller flera adderbara matematiska storheter (t.ex. tal, sträckor, areor, vinklar, vektorer, matriser …) utgör tillsammans.

Man adderar inte ihop två bilnummer eller två personnummer.

Räknesättet kallas även summering eller eventuellt sammanläggning.

Endast storheter av samma slag får adderas.

Ex.: 3 cm + 1 tum = 30 mm + 25,4 mm = 55,4 mm
 
      4a + 2b + 5a + 6b = 9a + 8b

Term

Varje storhet (sak eller ting eller tal), som skall adderas till en annan, heter summand eller addend. Vid uppställning av en addition eller i ett uttryck kallas den till term.

Den storhet, som är lika stor med de uppgivna storheterna tillsammans, kallas deras summa. Summan kallas även den uppställt (betecknat) additionsuttryck som a + b eller .

En penningsumma kallas även ett belopp.

  
addend
  
addend
 
summa
3
term
+
 
2
term
=
 
5
summa
3 + 2
summa
=
 
5
summa

Additionstecken är plustecken

Addition betecknas med tecknet plus (+).
a + b uttrycker, att a och b är adderade till en summa.

Att "summan av 6 och 2 är 8" skrivs:
6 + 2 = 8
och utläses:
"sex adderat med två är lika med åtta" eller
"sex plus två är lika med åtta" eller kortare:
"sex plus två är åtta"

Summatecken används vid större antal termer.
      Summan av en följd av talen a1 + a2 + … + an kan skrivas .

Additionsuppställning

Vid uppställning av en addition skrivs termerna med entalssiffrorna under varandra. Att i räkneuppställningen ersätta tio enheter i en position med en enhet i närmast högre position kallas att växla och kan markeras genom att minnessiffra antecknas.

Om minnessiffra sätts ut placeras den ofta på hel hylla, så att den inte hopblandas med de givna siffrorna vid eventuell kontrollräkning.

Huvudräkning med klassiska metoder

Dela upp det andra talet i termer och addera stegvist.
  t.ex.:    245 + 128       (128 = 100 + 20 + 8)
245 + 100 = 345
345 + 20 = 365
365 + 8 = 373

Skriftlig huvudräkning med mellanled

Varje talsort adderas för sig: 245 + 128 = 300 + 60 + 13 = 373


WolframAlpha addition

Additionen är kommutativ, dvs. summan är oberoende av termernas ordningsföljd: a + b = b + a;
och associativ, dvs. summan av termer kan bildas på olika sätt: (a + b) + c = a + (b + c).
I en följd termer kan parenteser borttagas och ditsattas efter behag.

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna