WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Grundenheter,
Härledda enheter
Tilläggsenheter
SI enheter
Tal - Talsystem
Multipelprefix

Internationella enhetssystemet (Systeme International d'Unités, SI) bygger på sju grundenheter och två supplementenheter.

Härledda enheter är bildade som produkter av potenser av dessa nio enheter. Av de härledda enheterna har ett antal givits egna namn.

Grundenheter, supplementenheter och av dessa härledda enheter benämns SI-enheter.

Inom några områden accepteras ytterligare enheter, som dock ej tillhör SI. Dessa enheter kallas tilläggsenheter.

Grundenhet

I ett visst enhetssystem, var och en av de fastställda enheter vilka betraktas som oberoende av varandra och och ur vilka övriga enheter kan härledas.

Grundstorheter och SI grundenheter:

Storhets-
benämning
(beteckning)
Enhets-
benämning
(beteckning)
Definition
längd
(l)
meter
(m)
En meter är lika med den sträcka ljuset tillryggalägger i tomrum i tidsintervallet 1/299 792 458 sekunder.
(Ursprungligen och ungefärligen är det 10-7 av längden över en jordmeridiankvadrant.)
massa
(m)
kilogram
(kg)
En kilogram är lika med massan av en prototypen i form av en platinum-iridium cylinder som finns i Sevres, Frankrike.
(Ursprungligen och ungefärligen är det massan av 1 dm3 destillerat vatten vid 4ºC.)
tid
(t)
sekund
(s)
En sekund är 9 192 631 770 gånger periodtiden av den strålning som motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna i grundtillståndet hos atomen cesium 133.
(Ursprungligen och ungefärligen är det en sextiondels minut som är en sextiondels timme, som är en tjugofjärdedels dygn.)
elektrisk ström
(I)
ampere
(A)
En ampere är storleken av den konstanta elektriska ström som, då den genomflyter två raka, parallella ledare med oändlig längd och försumbart cirkulärt tvärsnitt på en meters avstånd från varandra i tomrum, åstadkommer en kraft mellan ledarna lika med 2 · 10-7 newton för varje meter ledare
termodynamisk temperatur
(T,Θ )
kelvin
(K)
En kelvin är bråkdelen 1/273,16 av den termodynamiska temperaturen för vattnets trippelpunkt
Förutom termodynamisk temperatur (beteckning T), uttryckt i kelvin, används även celsiustemperatur (beteckning t) definierad med ekvationen t = T - To där To = 273,15 K. Celsiustemperatur uttrycks i grad Celsius (beteckning ºC). Enheten grad Celsius är lika med enheten kelvin och en differens i celsiustemperatur kan även uttryckas i grad Celsius
substansmängd
(n, ν )
mol
(mol)
En mol är substansmängden i ett system som innehåller lika många sinsemellan likadana systemelement som det finns atomer i 0,012 kilogram kol 12. Systemelementen kan vara atomer, molekyler, joner, elektroner, andra partiklar eller definierade partikelgrupper.
ljusstyrka
(I, Iv )
candela
(cd)
En candela är ljusstyrkan i en given riktning från en källa som utsänder monokromatisk strålning med frekvensen 540 · 1012 hertz och vars strålningsstyrka i denna riktning är 1/683 watt per steradian.
(Ursprungligen var candela måttet på ljusstyrkan från ett stearinljus.)

Supplementenheter

De två SI supplementenheterna (kompletterande enheterna) är dimensionslösa enheter:

Storhets-
benämning
(beteckning)
Enhets-
benämning (beteckning)
Definition
plan vinkel
(α β γ )
radian En radian är storleken av den plana vinkeln mellan två radier i en cirkel vilka på periferin skär av en båge med radiens längd
rymdvinkel
(Ω (ω) )
steradian
(sr)
En steradian är storleken av rymdvinkeln hos en kon som har sin spets i centrum av en sfär och av sfärens yta skär av ett stycke med en area lika med arean av en kvadrat vars sida har samma längd som sfärens radie

Härledda enheter

Enhet, härledd ur andra enheter med hjälp av en formel för ett fysikaliskt samband.

Exempel på härledda enheter

Storhet Härledd enhet
Area kvadratmeter (m2)
Volym kubikmeter (m3)
Hastighet meter per sekund (m/s)
Densitet kilogram per kubikmeter (kg/m3)

Härledda SI enheter med egna namn:

Storhet Härledd enhet (SI-enhet)
Benämning Beteckning Benämning Beteckning Uttryck i andra SI-enheter Uttryck i grund- och supplement-enheter
frekvens f hertz Hz   s-1
kraft F newton N   m·kg·s-2
tryck, mekanisk spänning p pascal Pa N/m² m-1·kg·s-2
energi E, W joule J N·m m2kg·s-2
effekt P watt W J/s m2·kg·s-3
elmängd, laddning Q coulomb C   s·A
elektrisk potential,
elektrisk spänning
V, U volt V W/A m2·kg·s-3·A-1
kapacitans C farad F C/V m-2·kg-1·s4·A2
resistans R ohm Ω V/A m2·kg·s-3·A-2
konduktans G siemens S A/V m-2·kg-1·s3A2
magnetiskt flöde Φ weber Wb V·s m2·kg·s-2·A-1
magnetisk flödestäthet B tesla T Wb/m² kg·S-2·A-1
induktans L henry H Wb/A m2·kg·s-2·A-2
celsiustemperatur ϑ grad Celsius ºC   1 ºC = 1 K avser temperaturdifferens
ljusflöde Φ (Φv) lumen lm   cd·sr
belysning, illuminans E lux lx lm/m² cd·sr·m-2
aktivitet1) A becquerel Bq   s-1
(absorberad) dos1) D gray Gy J/kg m2·s-2
dosekvivalent1) H sievert Sv J/kg m2·s-2
1) Inom radiologin

Följande av SI-enheternas multipler har specialnamn och specialbeteckning:

Storhet Enhet Beteckning Förklaring
volym liter l eller L 1 l = 1 dm3
massa ton t 1 t = 1000 kg
tryck bar bar 1 bar = 105 Pa

Tilläggsenheter

Följande tilläggsenheter, som definierats på basis av SI-enheterna, är tillåtna, fastän de inte är multipler enligt SI-enheternas decimalsystem:

Storhet Enhet Beteckning Förklaring
tid minut min 1 min = 60 s
timme h 1 h = 60 min
dygn d 1 d = 24 h
plan vinkel varv   1 varv = 2π rad
grad º 1 º = (π/180) rad
minut ' 1 ' = (1/60) º
sekund " 1 " = (1/60) '
gon gon 1 gon = (p/200) rad

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna