WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

M
MacLaurins formel
Mac-Laurin serie
majorant
mantelyta (cylinder)
    ~ (kon)
mantissa
matematik
matris
medelbelopp
medelproportional
medelpunkt
    ~ (cirkeln)
    ~ (ellips)
    ~ (inskrivna cirkeln)
    ~ (klot)
    ~ (omskrivna cirkeln)
medelpunktsvinkel
medelvärdessatsen
medelvärdet
    växelstorhets ~
median (i triangeln)
    ~ (i trapets)
medians längd (i triangeln)
mellanled (skriftlig huvudräkning)
membrum, membra
meridian
metrologi
miljard
minnessiffra (vid addition)
minorant
minskning
minsta gemensamma multipeln (dividenden)
minsta gemensamma nämnare
minuend
minustecken
minut (vinkelmått)
mittpunktsformel
mittpunktsnormal
mittpunktstransversal (i triangel)
mittransversal (i trapets)
modul (modyl) (av logaritmsystem)
modyl (komplext tal)
mod, modulär aritmetik
modulo
de Moivres formel
momentanvärde
monom
monoton talföljd
motsatta räknesätt
motsatta tal
motstående inre vinklar
motstående sida (triangel)
motstående sidor (fyrhörning)
motstående vinklar (fyrhörning)
multipel
multipelenhet
multipelprefix
multiplikand
multiplikation
multiplikationstecken
multiplikator
mångfald
mångfaldig
mångfaldigande
månghörning
mångplaning
mångtydig funktion
mått
mängd
mängdalgebra
mängdoperationer
mätetal
mätfel
mätning
mätstorhet
mätvärde (storhet)
mätvärde (metrologi)

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna