WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Båglängd
Trappfunktion
Riemannintegralen
Primitiv funktion
Integral
Analys
Derivata
Gränsvärde

Integral till en given storhet kallas en annan storhet, vars derivata är lika med den givna. Så är t. ex. x² integralen till 2x, eftersom 2x är derivatan av x².

Derivatan (ƒ’) av en funktion ƒ anger hur funktionens värde (ƒ(x)) varierar när värdet på x förändras.
Integralen är egentligen är kontinuerliga summor av förändringarna, förutsatt att förändringar är beräknbara från förändringens mått (derivatan). ƒ’(x)dx = ƒ(x)

Exemplar för kontinuerliga summor

Längden av en kurva
Längden AB är summan av dellängder:

med summan av n stycken obestämda Δl längder är
och när längden av Δl går mot 0 (dl, och n går mot ∞) då summan "går mot" integralen
kallas integraltecken.

Båglängden av explicit given [y = ƒ(x) eller x = g(y)] eller i parameterform [x = φ(t), y = ψ(t)] kurva:


eller L = dl där dl2 = dx2 + dy2
Arean under grafen till en funktion
Summan av arean av n stycken rektanglar vars höljd är f(xi) och bredd är Δx.

och när Δx går mot 0 då

Integral av trappfunktioner

En funktion Φ på intervallet [a, b] kallas en trappfunktion (ibland sträckvis konstant funktion) om det finns en indelning av [a, b] i mindre delintervall på vilket Φ har ett konstant värde. Mer precist, om delningspunkterna är

a = x0 < x1 < … < xn-1 < xn = b,

definieras Φ av

Φ(x)= ck     då     xk-1 < x < xk      k = 1,…,n,

Talet

kallas integralen av trappfunktionen Φ.

Riemannintegralen

En begränsad funktion ƒ definierad på ett ändligt intervall [a, b] säges vara (Riemann)integrerbar över detta om det till varje reellt tal ε > 0 finns trappfunktioner Φ och Ψ som satisfierar

Φ(x ƒ(x Ψ(x),       a  x  b

och som är sådana att

I(Ψ) - I(Φ) < ε

Primitiv funktion

Funktionen F är en primitiv funktion till ƒ om derivatan av F är ƒ.
Den obestämda integralen till funktionen ƒ (med avseende på x) betecknas .

när

där funktionen ƒ(x) kallas för integrand. C kallas integrationskonstant och x kallas integrationsvariabel.

T.ex. är

Om F(x) är en primitiv funktion till f(x), gäller att
F(x) + C
också är en primitiv funktion till ƒ(x) för alla reella konstanter C.

Obs! F kallas en primitiv funktion men inte den primitiva funktionen.
Vi skriver som beteckning för samtliga primitiva funktioner till ƒ(x).

Integrationsregler för primitiva funktioner

1. En konstant faktor får flyttas ut framför integraltecknet:

2. Integralen av en summa är lika med summan av integralerna:

3. Variabelsubstitution:   (Variabeln ersätts med en funktion)
    om x = φ(t) då

4. Partiell integration (Partialintegration):

Partiell integration svarar mot produktregeln bland deriveringsreglerna: (ƒg)' = ƒ'g + ƒg' kan ju också skrivas: ƒg' = (ƒg)' - ƒ'g.

Standardintegraler

Potensfunktioner

Exponentialfunktioner

Trigonometriska funktioner


Hyperboliska funktioner


Rationella funktioner


Irrationella funktioner


The Integrator
Lös integraler direkt på nätet!
http://integrals.wolfram.com/

Integrationsmetoder

1. Om det är känt att (t.ex. från tabel) då

Exemplar:

2. Om integrand är ett bråk vars täljare är derivata av nämnare då integral är lika med logaritmen av nämnaren

Exempel:

Bestämd integral

Den bestämda integralen av en funktion mellan två gränser är en storhet som kan tolkas som arean mellan funktionskurvan och x-axeln mellan samma gränser (arean under x-axeln räknas negativ).

Den bestämda integralen definieras principiellt som gränsvärdet av en summa. (Då de summerade elementens storlek går mot noll går deras antal mot oändligheten.) Med bestämda integraler beräknas båglängder, ytor och volymer. De har dessutom stor användning vid många tillämpningar, t ex inom mekaniken för beräkning av tyngdpunkter, tröghetsmoment m m.

Integralen skrivs

a och b kallas undre respektive övre integrationsgräns.
Beräkning av en integral sker med hjälp av formeln

varvid F är en primitiv funktion till funktionen ƒ i intervallet från a till b.

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna