WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Kombinatorik

Kombinatorik kallas den del av aritmetiken, som sysslar med att undersöka, på hur många sätt ett givet antal element kan ordnas och sammanställas i grupper.
Man skiljer på permutationer, kombinationer och variationer (delpermutationer).

Alla element (n) ingår i sammanställningen Permutationer  Pn = n!
En del av elementen (k eller r) ingår i sammanställningen
(k < n)
Olika ordningsföljd räknas för samma sammanstälningar
Kombinationer av k st valda bland n st utan hänsyn till ordning.
Kombinationer  nCr =
Olika ordningsföljd räknas för olika sammanställningar
Permutationer av k st valda bland n st med hänsyn till ordning.
Variationer
delpermutationer
 nPr = ·n!

Permutationer

En permutation är en sammanställning av n element. Varje element förekommer en och endast en gång i permutationen.

A. Permutationer utan upprepning. Alla element är olika.
   Antalet permutationer är då n!   (n-fakultet)

Pn = n!

Ex.   De tre elementen a, b och c permuteras.
Antalet permutationer är: P3 = 3! = 1·2·3 = 6
abc bac cab
acb bca cba

Ex.   7 elever kan ställas upp i rad på:
P8 = 7! = 1·2·3·4·5·6·7 = 5040 olika sätt.

B. Permutationer med upprepning. Alla n element är inte olika.
Det är t.ex. två grupper, den första med k1 lika element, den andra med k2 lika element.
Antalet permutationer blir då:

Ex.   Elementen A, A, A, B och B permuteras.
Antalet permutationer är:
 
AAABB AABAB AABBA ABAAB ABABA ABBAA BAAAB BAABA BABAA BBAAA

Fakultet (faktorial)
av en positiv heltal (n) är benämning på produkten av de n konsekutiva (på varandra följande) positiva heltalen från 1 till n.
Den betecknas "n!" (läses: "n fakultet")

n!=1·2·3·…·(n - 1)·n

T.ex. är 5!=1·2·3·4·5=120.

Definition med en rekursionsformel:

n! = n·(n - 1)!

Om man nämligen väljer n = 1 blir ju uttrycket 1! = 1·0! och för att det ska stämma måste 0! vara 1.
Betecknas även med Π (n)

Gamma-funktion utvidgar fakultetsbegreppet till alla positiva reella tal:

Γ(n) = (n - 1)! om n är positivt helt tal.

Kombinationer

En kombination är en sammanställning av endast k av n olika element (k < n). Olika ordningsföljder har inte någon betydelse. Så t.ex. är ab och ba samma kombination

A. Kombinationer utan upprepning. Varje element får förekomma endast en gång
Antalet kombinationer är (binomialformeln):

Betecknas även: C(n,k); Cn,k; nCk (nCr).

Binomialkoefficienten (utläses "n över k" eller "n välj k") är koefficienten av xn i utvecklingen av (1 + x)n och kan enligt binomialsatsen beräknas som

Ex.   Antal kombinationer med 5 element till en mängd med 8 element:
 

B. Kombinationer med upprepning. Ett element får förekomma flera gånger i kombinationen.
Antalet kombinationer är:

Ex. Två av de fyra elementen a, b, c, och d kombineras.
Antalet kombinationer är:  
Kombinationerna är: aa ab ac ad bb bc bd cc cd dd

Variationer (delpermutationer)

En variation är en sammanställning av bara k av n olika element (k < n).
Olika ordningsföljder räknas som olika sammanställningar.
Antalet permutationer av p olika objekt valda bland n givna

A. Variation utan upprepning. Om ett element får endast användes en gång är antalet variationer:

Betecknas även: P(n,k), nPk (nPr)

Ex. Två valda av de tre elementen 1,2 och 3 permuteras.
Antalet variationer är:  
12  13  21  23  31  32

B. Variation med upprepning. Samma element får användas flera gånger.
Antalet variationer är:

Ex. Två av de tre bokstäverna A, B och C varieras.
Antalet variationer är:
AA AB AC BA BB BC CA CB CC

Binomialsatsen

Newtons binomialteorem.
Utvecklingen
där n är ett positivt heltal.

Koefficienterna kallas binomialkoefficienter och .
Om n inte är ett positivt heltal gäller i stället den oändliga serieutvecklingen:

Binomialkoefficienterna kan ställas upp i den s.k. Pascals triangel, som bygger på det viktiga sambandet


så att t.ex.

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna