WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Grafen till en funktion
Grafiska lösningar
Grafer - Grafiska lösningar
Ekvation
Funktion
Geometri

Graf

Graf (diagram) är en bild (en grafisk framställning) som åskådliggör sambandet mellan två eller flera storheter (variabler).

Ekvationens graf

är geometrisk representation av lösningsmängden till en öppen utsaga (ekvation, olikhet) i två obekanta, bestående av reella talen. Representation äger vanligen rum i ett ortonormerat koordinatsystemet.

Med en lösning av en ekvation med två obekanta (x och y) menar vi en ordnat par (a, b) som satistifierar ekvationen när vi ersätter x med a och y med b. Om vi markerar alla ordnade par i lösningsmängden i ett rätvinkligt koordinatsystem, får vi en kurva som vi kallar ekvationens graf.

T.ex.:

Grafen till en funktion

Man kan erhålla en geometrisk bild av en funktion y = ƒ(x) om man inför två mot varandra vinkelräta tallinjer, s. k. axlar, med gemensamt origo och låter punkterna på den ena axeln, x-axeln, motsvara värdena av den oberoende variabeln x och punkterna på den andra axeln, y-axeln, motsvara värdena av den beroende variabeln y. Mot två genom y = ƒ(x) sammanhörande värden x, y svarar en punkt i planet med koordinaterna x, y i förhållande till det rätvinkliga axelsystemet. Sammanfattningen av alla sådana punkter utgör en geometrisk bild av funktionen y = ƒ(x).

T.ex.:

Definitioner som gäller i den svenska skolan:

"En reell funktion (av en variabel) är en funktion ƒ för vilken såväl Df som Vf är delmängder av .
När x uppfattas som en punkt på talaxeln, kallas ƒ(x) funktionsvärdet i punkten x.
Mot mängden av paren (x, ƒ(x), svarar en punktmängd i planet som kallas funktionens graf, och som i många fall är en kurva, kallad funktionskurva."      (Matematikterminologi i skolan 1979 SÖ)

Grafiska ekvationslösningar

Förstagradsekvationer

Ex. Lös ekvationen 3x + 4 = 0

Man sätter 3x + 4 lika med t. ex. y och ritar i ett koordinatsystem in den räta linje, som har ekvationen y = 3x + 4
Två punkter är tillräcklig för att bestämma en rät linje.
Man ser på fig. att linjen skär y-axeln i (0,4) och
x-axeln i (-4/3,0).
y (och därmed den givna ekvationen) antar värdet 0 för x = -4/3,
x = -4/3 är rot till ekvationen.

Två förstagradsekvationer med två obekanta (Ekvationssystem)

Ex. Lös ekvationerna
y = -2x + 4
y = 3x

De två ekvationer framställer varsin rät linje. Dessa två linjer inritas i ett koordinatsystem, och koordinaterna för deras skärningspunkt avläses. Koordinaterna för skärningspunkten är rot till ekvationerna.

På figuren avläses koordinaterna till (1, 2).
x = 1 och y = 2 är roten till de båda ekvationerna.

Identiska ekvationer y = -2x + 4
2y = -4x + 8
(ekvivalenta ekvationer) framställer samma linje, det finns alltså oändliga många gemensamma punkter.
Motstridande ekvationer y = -2x + 4
y = -2x+ 8
framställer parallella linjer, som inte har någon punkt gemensamt.

Andragradsekvationer

Rötterna till ekvationen ax2 + bx + c = 0 kunna grafiskt bestämmas genom uppritande av kurvan y = ax2 + bx + c och avläsande av de x-värden, för vilka y blir = 0, d.v.s. x-koordinaterna för kurvans skärningspunkter med x-axeln. Funktionskurvan kan intaga tre väsentligt olika lägen i förhållande till x-axeln.

  1. Kurvan skär x-axeln i två skilda punkter. Motsvarande ekvation har då 2 reella och olika stora rötter.
  2. Kurvan tangerar x-axeln. Ekvationen har då 2 reella och lika stora rötter.
  3. Kurvan varken skär eller tangerar x-axeln. Ekvationen saknar reella rötter. (Man säger, att dess rötter imaginära.)

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna